Selecteer Land
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Privacy Policy

Hogg Robinson

Privacybeleid

OVERZICHT

Business+Travel B.V./HRG Nederland (trading as HRG Nederland), Rozenburglaan 1, 9727 DL Groningen, Nederland (“HRG“, “wij” en “ons” genoemd) neemt zijn verantwoordelijkheden inzake gegevensbescherming en privacy ernstig. In deze privacyverklaring staat uitgelegd hoe wij tijdens onze bedrijfsactiviteiten persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen, waaronder:

 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij en wanneer en waarom gebruiken wij ze?
 • Hoe delen wij informatie binnen HRG en met onze dienstverleners, regelgevende instanties en andere derden?
 • Meer uitleg over cookies
 • Doorgifte van persoonsgegevens wereldwijd
 • Hoe beschermen en bewaren wij persoonsgegevens?
 • Wettelijke rechten die u kunt inroepen om uw privacy te beheren
 • Hoe kunt u contact met ons opnemen voor meer ondersteuning?

Wij engageren ons voor de bescherming van en het respect voor uw privacy.  Wij zullen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd alleen bewaren, verwerken en doorgeven overeenkomstig toepasselijke wetten, dit privacybeleid en alle voorwaarden die uiteengezet zijn op het punt/de punten waar persoonsgegevens worden verzameld (“Voorwaarden inzake verzameling”).  Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de Voorwaarden inzake verzameling en dit privacybeleid, dan hebben de Voorwaarden inzake verzameling voorrang.

Dit privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen en verwerken via de website(s) waarop ze verschijnen.  Het is niet van toepassing op gegevensverzameling en – verwerking die wordt gedaan in verband met reisdiensten die HRG verleent aan u of aan het bedrijf waarvoor u werkt, waarin de rechten en verantwoordelijkheden van HRG uiteengezet zijn in het contract/de contracten die worden gesloten voor de verlening van die diensten en/of afzonderlijk verstrekte privacyverklaringen.

Meer informatie over HRG, inclusief geografische locaties, vindt u op www.hrgworldwide.com. U kunt ook contact met ons opnemen aan de hand van de informatie in de tab ‘contact’.

Wijzigingen aan ons Privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen zodat het voldoet aan de wettelijke vereisten en aan de manier waarop wij zaken doen. Wij zullen het geactualiseerde privacybeleid op de site zetten, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij ze gebruiken en onder welke omstandigheden wij ze openbaar maken. Gelieve daarom deze pagina’s regelmatig te controleren op de meest recente versie van deze verklaring.

Mogelijk vindt u op onze website externe koppelingen naar websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op uw gebruik van een site van derden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WANNEER EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ ZE?

Wanneer verzamelen wij informatie?

In dit privacybeleid staat beschreven welke persoonsgegevens wij over u verzamelen als u:

 • Onze website gebruikt;
 • Contact met ons opneemt aan de hand van de informatie in de tab ‘contact’ of als u inlichtingen- of andere formulieren op de site invult.

Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken als u onze websites of onlinediensten gebruikt

Mogelijk verzamelen wij verscheidene soorten persoonsgegevens over u, waaronder:

 • Informatie die u verstrekt wanneer u de tab ‘contact’ gebruikt of inlichtingen- of andere formulieren op de site invult (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Als contact met ons opneemt, kan het zijn dat wij een overzicht van die correspondentie bijhouden.

U moet altijd correcte persoonsgegevens verstrekken en u stemt ermee in deze indien nodig op de hierna gespecificeerde manier te actualiseren.  U stemt er ook mee in dat wij, in afwezigheid van een actualisering, ervan uit kunnen gaan dat de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, correct zijn.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt om contact met u op te nemen en u informatie te verstrekken of diensten te verlenen die u hebt gevraagd en om zaken te regelen die zich als gevolg van dat contact voordoen; en/of om een lid van de Hogg Robinson Group van bedrijven en/of het partnernetwerk van HRG in staat te stellen contact met u op te nemen en u informatie te verstrekken of diensten te verlenen die u hebt gevraagd en zaken te regelen die zich als gevolg van dat contact voordoen.

De juridische basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen als wij er zeker van zijn dat wij daar de juiste wettelijke basis voor hebben. Dit kan zijn omdat:

 • Ons gebruik van uw persoonsgegevens in ons legitieme belang als commerciële organisatie is (bijvoorbeeld om, als dat wordt gevraagd, met u te communiceren in verband met onze diensten en om verbeteringen aan te brengen aan onze websites en onze diensten) – in deze gevallen zullen wij te allen tijde voor uw informatie zorgen, op een manier die evenredig is en uw privacyrechten respecteert, en hebt u het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking zoals uitgelegd in het hoofdstuk ‘Wettelijke rechten die u kunt inroepen om uw privacy te beheren’ hierna; en/of
 • ons gebruik van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een relevante wettelijke of regelgevende verplichting die wij hebben, bijvoorbeeld om openbaarmakingen te doen die worden vereist door belastingautoriteiten, wetshandhavingsinstanties en/of onze regelgevende instanties.

Als u meer informatie wenst over de wettelijke basis waarvoor wij persoonsgegevens verwerken, gelieve dan contact met ons op te nemen door middel van de informatie in de tab ‘contact’.

OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN HRG EN AAN DERDEN

Wij delen uw informatie op de manier en voor de doelen die hieronder beschreven staan:

 

 • binnen leden van de Hogg Robinson Group van bedrijven en/of het partnernetwerk van HRG voor de doelen die uiteengezet zijn in bovenstaand hoofdstuk, en anders zoals nodig is om u onze diensten te verlenen of onze zaak te beheren;
 • met derden die ons bedrijf beheren en diensten verlenen. Dit omvat gegevensopslagbedrijven die worden ingeschakeld bij de exploitatie van de site en/of de verlening van één van de via de site verleende diensten (deze bedrijven hebben geen rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens tenzij anders gespecificeerd op de site);
 • als wij dit moeten doen, met onze regelgevende instanties, om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, voorschriften en regels, en aan verzoeken van wetshandhavings-, regelgevende en andere overheidsinstanties;
 • een toekomstige koper van enkele of al onze activa of, indien van toepassing, de activa van alle of een gedeelte van de Hogg Robinson Group van bedrijven; en
 • in het onwaarschijnlijke geval dat wij te goeder trouw aannemen dat wij dit moeten doen, om onze rechten/eigendom of die van onze klanten en/of hun werknemers te beschermen.

 

 

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Informatie over het gebruik van cookies op deze site staat in het Cookiebeleid van de site

INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

HRG is wereldwijd actief. Uw persoonsgegevens kunnen dan ook worden doorgegeven en opgeslagen in landen buiten de EU, inclusief de Verenigde Staten, waar andere normen inzake gegevensbescherming gelden. HRG zal de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt overeenkomstig het toepasselijk recht en nauwgezet wordt beheerd om uw privacyrechten en belangen te beschermen en de doorgifte wordt beperkt tot landen die worden erkend als landen die een voldoende hoog niveau van wettelijke bescherming bieden of waarvan wij zeker kunnen zijn dat er alternatieve regelingen gelden om uw privacyrechten te beschermen. Als wij dus verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavings- of regelgevende instanties, dan valideren wij deze verzoeken zorgvuldig alvorens er persoonsgegevens openbaar worden gemaakt.

U hebt het recht contact met ons op te nemen voor meer informatie over de beveiligingen die wij hebben ingebouwd (waaronder een exemplaar van relevante contractuele engagementen) om de gepaste bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren wanneer deze worden doorgegeven zoals hiervoor vermeld.

HOE BESCHERMEN EN BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Veiligheid

Wij hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen, beleidslijnen en procedures geïmplementeerd, bedoeld om het risico op onbedoelde vernietiging of verlies of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot die informatie te beperken tot de aard van de desbetreffende informatie. De maatregelen die wij nemen zijn onder andere het opleggen van veiligheidsvereisten aan onze personeelsleden en dienstverleners, het vernietigen of permanent anonimiseren van persoonsgegevens als wij ze niet meer nodig hebben voor de doelen waarvoor ze werden verzameld en het toepassen van gepaste netwerk- en systeembeveiligingsmaatregelen.

Opslag van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan zo lang wij ze redelijkerwijze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze werden verzameld, zoals uitgelegd in deze verklaring. In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende langere tijd opslaan, bijvoorbeeld wanneer ons wordt gevraagd dit te doen overeenkomstig juridische, regelgevende, belasting- en boekhoudkundige vereisten.

In specifieke omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens gedurende langere tijd opslaan, zodat wij een nauwkeurig overzicht hebben van uw interacties met ons in geval van klachten of problemen, of als wij er redelijkerwijze van overtuigd zijn dat er een geschil zou kunnen ontstaan is in verband met uw persoonsgegevens of interacties.

WETTELIJKE RECHTEN DIE U KUNT INROEPEN OM UW PRIVACY TE BEHEREN

Afgezien van bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen die afhangen van de verwerkingsactiviteit die wij uitvoeren, hebt u bepaalde rechten in verband met uw persoonsgegevens.

Alvorens de door u gevraagde persoonsgegevens te verstrekken en om veiligheidsredenen kunnen wij u bijkomende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen. Wij behouden het recht voor om, indien door de wet toegestaan, een vergoeding te vragen, bijvoorbeeld als uw verzoek manifest ongegrond of buitensporig is.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen aan de hand van de informatie in de tab ‘contact’. Afgezien van wettelijke en andere toelaatbare overwegingen zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om uw verzoek onmiddellijk in te willigen of u te informeren als wij meer informatie nodig hebben om op uw verzoek in te gaan.

Het is mogelijk dat wij uw verzoek niet altijd volledig kunnen inwilligen, bijvoorbeeld als het gevolgen zou hebben voor de geheimhoudingsplicht die wij tegenover anderen moeten vervullen, of als wij wettelijk gerechtigd zijn om het verzoek op een andere manier in te willigen.

Recht op toegang tot persoonsgegevens

U hebt het recht te vragen dat wij u een exemplaar van uw persoonsgegevens verstrekken die wij hebben en u hebt het recht op de hoogte te worden gebracht van; (a) de bron van uw persoonsgegevens; (b) de doelen, juridische basis en methoden van de verwerking; (c) de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke; en (d) de rechtspersonen of categorieën van rechtspersonen aan wie uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven.

Recht op rechtzetting of verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht te vragen dat wij onjuiste persoonsgegevens rechtzetten. Mogelijk trachten wij de juistheid van de persoonsgegevens te controleren alvorens ze recht te zetten.

U kunt ook vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen in beperkte omstandigheden waarin:

 • wij ze niet meer nodig hebben voor de doelen waarvoor ze werden verzameld; of
 • u uw toestemming hebt ingetrokken (als de gegevensverwerking gebaseerd was op toestemming); of
 • na een geslaagd recht om bezwaar aan te tekenen (zie ‘Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens’ hierna); of
 • ze op onwettige wijze werden verwerkt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HRG rust.

Wij moeten uw verzoek om persoonsgegevens te verwijderen niet inwilligen als de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is:

 • om een wettelijke verplichting na te leven; of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken

U kunt ons vragen persoonsgegevens te beperken, maar alleen als:

 • de nauwkeurigheid ervan wordt betwist, om ons in staat te stellen de nauwkeurigheid ervan te controleren; of
 • de verwerking ervan onwettig is, maar u niet wil dat ze verwijderd wordt; of
 • wij ze niet meer nodig hebben voor de doelen waarvoor ze werden verzameld, maar wij ze nog steeds nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • u het recht op bezwaar hebt uitgeoefend en de controle van de gronden voor opheffing hangende is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking, als:

 • wij uw toestemming hebben; of
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • om de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te beschermen.

Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U kunt bezwaar aantekenen tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die onze legitieme belangen als juridische basis hebben als u van mening bent dat uw grondrechten en -vrijheden opwegen tegen onze legitieme belangen.

Als u bezwaar aantekent, hebben wij de kans aan te tonen dat wij overtuigende legitieme belangen hebben die primeren op uw rechten en vrijheden.

Recht om een exemplaar van beveiligingen van persoonsgegevens te verkrijgen die worden gebruikt voor doorgiftes buiten uw rechtsgebied

U kunt vragen een exemplaar van of verwijzing naar de beveiligingen te verkrijgen krachtens dewelke uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

Mogelijk stellen wij overeenkomsten inzake de doorgifte van gegevens op om onze commerciële voorwaarden te beschermen.

Recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit

Als u zich zorgen maakt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit.

Hoewel u het recht hebt om te allen tijde contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit, vragen wij u eerst te proberen eventuele problemen met ons op te lossen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen of klachten hebt of zich zorgen maakt over de naleving van deze verklaring en van de wetten inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan eerst contact met ons op te nemen via de tab ‘contact’ op de site. Wij zullen klachten en geschillen onderzoeken en trachten op te lossen en al het mogelijke doen om uw wens om uw rechten uit te oefenen, zo snel mogelijk in te willigen en in elk geval binnen de tijdspannes die door de gegevensbeschermingswetten worden verstrekt.

Contact opnemen met uw toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (d.w.z. uw gebruikelijke woonplaats, werkplaats of de plaats waar de vermeende inbreuk werd gepleegd). Wij verzoeken u eerst te trachten met ons tot een oplossing van uw problemen te komen alvorens uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit in te schakelen.